img
ขั้นตอนการให้บริการ  คำร้องออนไลน์
ขอผลการเรียน/หนังสือรับรอง/อื่นๆ
 
 

แบบฟอร์ม

 แบบฟอร์ม 
1 คำร้องขอหนังสือรับรอง ป.ตรี (100 บาท) (ภาษาไทย) เลือก
2 คำร้องขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา ป.ตรี (100 บาท) (ภาษาอังกฤษ) เลือก
3 คำร้องขอหนังสือรับรอง ป.โท (300 บาท) (ภาษาไทย) เลือก
4 คำร้องขอหนังสือรับรอง ป.โท (300 บาท) (ภาษาอังกฤษ) เลือก
5 คำร้องขอหนังสือรับรอง ป.เอก (500 บาท) (ภาษาไทย) เลือก
6 คำร้องขอใบรายงานผลการเรียน ป.ตรี กรณีไม่สำเร็จการศึกษา (100 บาท) (ภาษาไทย) เลือก
7 คำร้องขอใบรายงานผลการเรียน ป.ตรี กรณีไม่สำเร็จการศึกษา (100 บาท) (ภาษาอังกฤษ) เลือก
8 คำร้องขอใบรายงานผลการเรียน ป.ตรี กรณีสำเร็จการศึกษา (100 บาท) (ภาษาไทย) เลือก
9 คำร้องขอใบรายงานผลการเรียน ป.ตรี กรณีสำเร็จการศึกษา (100 บาท) (ภาษาอังกฤษ) เลือก
10 คำร้องขอใบรายงานผลการเรียน ป.โท กรณีไม่สำเร็จการศึกษา (300 บาท) (ภาษาไทย) เลือก
11 คำร้องขอใบรายงานผลการเรียน ป.โท กรณีไม่สำเร็จการศึกษา (300 บาท) (ภาษาอังกฤษ) เลือก
12 คำร้องขอใบรายงานผลการเรียน ป.โท กรณีสำเร็จการศึกษา (300 บาท) (ภาษาไทย) เลือก
13 คำร้องขอใบรายงานผลการเรียน ป.โท กรณีสำเร็จการศึกษา (300 บาท) (ภาษาอังกฤษ) เลือก
14 คำร้องขอใบรายงานผลการเรียน ป.เอก กรณีไม่สำเร็จการศึกษา (500 บาท) (ภาษาไทย) เลือก
15 คำร้องขอใบรายงานผลการเรียน ป.เอก กรณีไม่สำเร็จการศึกษา (500 บาท) (ภาษาอังกฤษ) เลือก
16 คำร้องขอใบรายงานผลการเรียน ป.เอก กรณีสำเร็จการศึกษา (500 บาท) (ภาษาไทย) เลือก
17 คำร้องขอใบรายงานผลการเรียน ป.เอก กรณีสำเร็จการศึกษา (500 บาท) (ภาษาอังกฤษ) เลือก
18 คำร้องขึ้นทะเบียนบัณฑิต ป.ตรี (500 บาท) เลือก
19 คำร้องขึ้นนทะเบียนบัณฑิต ป.โท-เอก (1,000 บาท) เลือก
20 คำร้องขอใบรับรองคุณวุฒิ ป.ตรี (100 บาท) (ภาษาไทย) เลือก
21 คำร้องขอใบรับรองคุณวุฒิ ป.ตรี (100 บาท) (ภาษาอังกฤษ) เลือก
22 คำร้องขอหนังสือรับรอง ป.เอก (500 บาท) (ภาษาอังกฤษ) เลือก
23 คำร้องขอใบปริญญาบัตร (100 บาท) เลือก
24 คำร้องขอใบปริญญาบัตรภาษาอังกฤษ (100 บาท) เลือก
25 คำร้องขอจบ ป.วิชาชีพครู (100 บาท) เลือก

ยินดีต้อนรับ

    รหัส :Label
    ชื่อ :Label
    หลักสูตร :Label
    Label
  • ---------------------------------------------------

เมนู